Системи управління

Вас вітає відділ стандартизації та систем управління
ДП «Житомирстандартметрологія»
ОДНИМ З НАЙВАЖЛИВІШИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ Є:
 • оцінювання та сертифікація систем управління якістю за ДСТУ ISO 9001, систем екологічного керування за ДСТУ ISO 14001, систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) за ДСТУ ISO 22000, систем управління безпекою та гігієною праці за OHSAS 18001;
 • проведення аудитів постачальників (аудитів «другої сторони»), діагностичних та передсертифікаційних аудитів систем управління, проведення діагностичних аудитів санітарного стану виробництва;
 • проведення навчання в сфері систем управління.

 

Ми єдині на Житомирщині на високому професійному рівні і за помірними цінами надаємо послуги щодо розробки, впровадження та сертифікації систем управління!
Висока якість аудиторських послуг гарантується, насамперед, компетентністю персоналу.

Роботи із сертифікації систем управління виконують висококваліфіковані сертифіковані аудитори, що мають багаторічний досвід проведення аудитів відомих вітчизняних підприємств різних галузей промисловості.

Сертифiкат на систему управлiння:

 • істотно впливає на формування громадської думки про стан пiдприємства (органiзацiї, фiрми) на ринку i, як наслiдок, на формування портфелю замовлень;
 • пiдвищує конкурентоспроможнiсть i довiру споживачiв;
 • розширює межi ринкiв збуту та пiдвищує експортнi можливостi;
 • служить гарантом для надання пiдприємству (органiзацiї, фiрмi) iнвестицiйної пiдтримки;
 • засвiдчує потенцiйну здатнiсть пiдприємства (органiзацiї, фiрми) забезпечувати стабiльнiсть якостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
 • надає можливiсть і створює необхідні передумови для постiйного вдосконалення.

Роботи із сертифiкацiї систем управлiння виконуються аудиторами i кандидатами в аудитори, атестованими i внесеними в реєстр Системи УкрСЕПРО.

У ДП «Житомирстандартметрологія» постійно проводиться методико-консультацiйна робота, де Ви маєте можливiсть отримати квалiфiкованi консультацiї, взяти участь у навчальних семiнарах з питань опанування сучасними методами управлiння (якiстю, безпечнiстю харчових продуктiв, професiйною безпекою та здоров`ям, екологiчного керування та ін.).

 

Висока якість наших послуг – запорука стабільного розвитку суспільства та успіху наших замовників!
Політика у сфері якості Органу сертифікації систем управління ДП «Житомирстандартметрологія»
Метою органу сертифікації систем управління є надання високоякісних послуг з оцінювання відповідності згідно з вимогами законодавчих та нормативних документів, постійне підвищення довіри до діяльності з оцінювання відповідності, задоволеності замовників та інших зацікавлених сторін.

 

Досягнення цієї мети базується на дотриманні наступних принципів:

► неупередженість

 • орган сертифікації забезпечує можливість доступу до власних послуг та рівних прав для всіх замовників, незалежно від розміру, форми власності та членства їх у будь-яких асоціаціях;
 • забезпечує недискримінаційний, об`єктивний і неупереджений підхід під час оцінювання;
 • орган сертифікації дотримується критеріїв оцінювання, що відповідають чинним нормативним документам на системи управління, та обмежує свої вимоги цими критеріями;
 • орган сертифікації дотримується чинних порядків і правил сертифікації;
 • орган сертифікації встановлює вартість робіт у відповідності з затвердженими нормативами, не висуває неправомірні фінансові умови;
 • виключає можливість будь-якого, комерційного, фінансового або іншого тиску, який може вплинути на прийняття рішення, а також відсутність прямого або прихованого зв`язку, пов`язаного з розроблянням, запровадженням або підтримуванням об`єкту оцінювання відповідності;
 • орган сертифікації визначає, аналізує та документує можливі конфлікти інтересів, що можуть виникнути через його взаємовідносини і створити загрозу неупередженості; та демонструє, як він усуває чи мінімалізує такі загрози;
 • орган сертифікації залучає до встановлення політики і контролювання неупередженості власної діяльності всі зацікавлені сторони завдяки функціонуванню комітету забезпечення неупередженості – Ради органу сертифікації.

► компетентність

 • орган сертифікації доручає роботи з сертифікації кваліфікованому персоналу, що відповідає встановленим критеріям компетентності, та постійно підвищує кваліфікацію співробітників.

► відповідальність

 • орган сертифікації відповідає за прийняті ним рішення щодо сертифікації та оцінювання достатності об`єктивних доказів, на яких ґрунтовано рішення про виконання робіт із сертифікації.

► відкритість

 • орган сертифікації забезпечує загальний доступ до інформації щодо процесів аудиту та сертифікації, а також про стан сертифікації будь-якої організації шляхом оприлюднення інформації на власному сайті в мережі Інтернет або надання інформації на запит.

 конфіденційність

 • орган сертифікації забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від замовника в процесі сертифікації, яка є власністю замовника, при цьому інформація про замовника, отримана з інших джерел, теж є конфіденційною.

►зберігання зареєстрованих даних

 • орган сертифікації забезпечує належне зберігання даних щодо сертифікації протягом 2-х термінів дії сертифіката з обмеженням доступу до них і дотриманням умов конфіденційності.

► реагування на скарги

 • орган сертифікації забезпечує реєстрацію, неупереджене та об`єктивне розглядання будь-яких скарг, апеляцій замовників, та інших спірних питань стосовно сертифікації систем управління незалежною апеляційною комісію, і, в разі визнання тих претензій обґрунтованими, належно враховує та докладає всіх зусиль, щоб повною мірою їх задовольнити.

Керівництво Органу сертифікації зобов`язується:

 • забезпечувати функціонування та підтримання системи управління якістю органу з сертифікації згідно з вимогами ISO/IEC 17021, ISO/ІЕС 17065;
 • поширювати цю політику і забезпечувати виконання її та всіх вимог системи управління якістю персоналом органу сертифікації;
 • періодично здійснювати критичне аналізування системи управління якістю органу сертифікації, включаючи аналізування політики і цілей у сфері якості органу сертифікації з погляду їх актуальності та придатності, і приймати рішення з метою вдосконалення системи управління якістю та поліпшення її результативності.

Ця Політика базується на Політиці у сфері якості ДП «Житомирстандартметрологія», визначеній Генеральним директором підприємства, та конкретизує її положення стосовно діяльності з оцінювання відповідності систем управління.